ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਫੁਲਤਾ ਦੇ 5 ‘ਸ’


ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੰਜ ‘ਸ’ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ

ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਇਹ ‘ਸ’ ਅਪਣਾਅ ਕੇ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਪੌੜ੍ਹੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।

ਤਿੰਨ ਸਫਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇਓਂ ਹਨ।

To download the full book pdf click on the below button